ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.VIDIMA.BG

1. ПРЕДМЕТ
1.1. Настоящите Общи условия (ОУ) са документ, който урежда отношенията между „Идеал Стандарт – Видима“ АД и лицата, използващи Сайта и Електронния магазин, намиращи се на www.vidima.bg.
1.2. Настоящите Общи условия (ОУ) са споразумението, което Продавачът и Купувачът сключват за покупко-продажба през www.vidima.bg.
1.3. Настоящите Общи условия (ОУ) са правилата, които се спазват при използване на www.vidima.bg.
1.4. Използвайки Сайта и Електронния магазин, намиращи се на www.vidima.bg, Вие потвърждавате, че сте запознати и се съгласявате с настоящите Общи условия (ОУ).

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1. Наименование на Продавача: „Идеал Стандарт-Видима“ АД
2.2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. „Марин Попов“ 53
2.3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от Потребители: Република България, гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. Марин Попов“ 53
2.4. Данни за кореспонденция: Република България, гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. Марин Попов“ 53, e-mail eshop@vidima.bg , телефон 0675 33 469 и 0885 938 880.
2.5. Вписване в публични регистри:
2.5.1. Дружеството е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 107021444.
2.5.2. Дружеството е регистрирано под идентификационен № 0000212 от дата 05.05.2004 година в КЗЛД като администратор на лични данни.
2.5.3. Дружеството е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с № BG 107021444

3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. „ПРОДАВАЧ” и „ДОСТАВЧИК“: „Идеал Стандарт-Видима“ АД чрез Сайта и Електронния магазин, намиращи се на www.vidima.bg. Това е лицето, с което Купувачът сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в Електронния магазин. Електронният магазин се обслужва от представителния магазин на “Идеал Стандарт – Видима” АД, с адрес ул. “Стефан Пешев” 18, e-mail eshop@vidima.bg, телефон 0675 33 469 и 0885 938 880.
3.2. „КУПУВАЧ” и „ПОТРЕБИТЕЛ“: всяко физическо или юридическо лице, което се е запознало и съгласило с настоящите Общи условия във връзка с използването на уеб сайта, намиращ се на www.vidima.bg, заявяването и закупуването на предлаганите чрез Електронния магазин, намиращ се
 на www.vidima.bg, стоки.
3.3. „КУРИЕР”: търговец, който физически доставя закупената стока и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
3.4. „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”: виртуалният магазин, намиращ се на www.vidima.bg, който служи за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между Продавач и Купувач за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).
3.5. „ПОРЪЧКА”: направената от Купувача заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез Електронния магазин.
3.6. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА”: сключеният от разстояние договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Купувач през Електронния магазин.
3.7. „БЮЛЕТИН” („Newsletter”): електронни информационни съобщения, отнасящи се до стоки на “Идеал Стандарт – Видима” АД, които се разпращат през определен период от време по електронната поща на Потребителя.
3.8. „САЙТ”: уеб сайтът, намиращ се на www.vidima.bg.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия са задължителни за всички Потребители на Сайта и Електронния магазин, намиращи се на www.vidima.bg.
4.2. Всяко използване на Сайта и Електронния магазин, намиращи се на www.vidima.bg, означава, че Вие потвърждавате, че сте запознати и се съгласявате с настоящите Общи условия (ОУ).
4.3. „Идеал Стандарт – Видима“ АД си запазва правото да прави промени в дизайна, съдържанието и Общите условия на www.vidima.bg по всяко време по свое усмотрение или по силата на влязъл в сила нормативен акт, без предизвестие, като тези промени влизат в сила незабавно.
4.4. „Идеал Стандарт – Видима“ АД си запазва правото да прави промени в характеристиките и цените на продуктите, описани на www.vidima.bg по всяко време по свое усмотрение или по силата на влязъл в сила нормативен акт, без предизвестие, като тези промени влизат в сила незабавно.
4.5. „Идеал Стандарт – Видима“ АД ще информира Потребителите за споменатите по-горе промени, чрез публикуването им в www.vidima.bg. Потребителите имат задължението да се информират за такива промени при всяко използване на www.vidima.bg.
4.6. Всички стоки, предлагани на www.vidima.bg се продават до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично посочено на Сайта и Електронния магазин.
4.7. Изображенията на стоките, предлагани на www.vidima.bg имат илюстративен характер. Това означава, че доставените стоки могат да се различават от изображенията.
4.8. „Идеал Стандарт – Видима“ АД се стреми да осигурява точност на съдържанието на www.vidima.bg, но поради технически причини, са възможни грешки или пропуски, за което Достачикът се извинява на своите Потребители.
4.9. В случай на недействителност на някоя от настоящите разпоредби, независимо от причината за това, то тази недействителност се отнася единствено и само за определената разпоредба, а не за всички разпоредби.

5. ПОЛЗВАНЕ НА WWW.VIDIMA.BG
5.1. Разглеждането на Сайта и Електронния магазин www.vidima.bg е напълно свободно.
5.2. Цялото съдържание, намиращо се на www.vidima.bg, включително, но не само, текст, изображения, видео, дизайн, търговски символи и всякаква друга информация, е собственост на „Идеал Стандарт – Видима“ АД.
5.3. Потребителят няма право да копира, изменя, предоставя на трети лица и прочие съдържанието на www.vidima.bg без изричното писмено разрешение на „Идеал Стандарт – Видима“ АД, освен ако използването не е за лични и нетърговски цели.
5.4. При злонамерени действия, компрометиращи работата на www.vidima.bg, когато Потребителят използва съшия в нарушение на настоящите ОУ или законодателството в Република България, Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора и достъпа до потребителския профил на съответното лице. Доставчикът има право и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на Потребителя.

6. РЕГИСТРАЦИЯ
6.1. Сайтът и Електронният магазин могат да бъдат разглеждани без да е необходима регистрация.
6.2. Регистрация се изисква при ползване, от страна на Потребителя, на определени функционалности.
6.3. Регистрацията е доброволна и безплатна.
6.4. За извършване на регистрация се попълва регистрационна форма, намираща се тук.
6.5. При натискане на бутоните "Регистрация" се счита, че Потребителят е запознат и съгласен със съдържанието на настоящите Общи условия, и се задължава да ги спазва.
6.6. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от Потребителя електронен адрес, и се създава акаунт на Потребителя.
6.7. При извършване на регистрация, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни за контакт, доставка и фактуриране. Потребителят се задължава при промяна, своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

7. ПОКУПКА НА СТОКИ
7.1. Покупката на стоки от www.vidima.bg става само след извършена Поръчка.
7.2. Поръчката на стоки от Продавача е възможна само след регистрация (вход в собствения профил) в www.vidima.bg и предоставяне на необходимите данни.
7.3. Потребителят се задължава да не подава фиктивни или невалидни поръчки, да посочва точен адрес за доставка, имейл адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна Поръчка да плати цената на заявената стока, както и разходите по доставката и плащането, в случай, че се дължат такива.
7.4. Потребителят може да преглежда стоките, техните характеристики и цени и да избира една или повече от предлаганите от Доставчика стоки и да ги добавя към списък (списъци) или в кошницата със стоки за покупка.
7.5. Потребителят се задължава да прегледа списъка в кошницата за пазаруване и да уточни необходимите количества на избраните стоки за покупка, за които да бъде сключен Договор за продажба.
7.6. Потребителят се задължава да потвърди желанието си за покупка и съгласието си да заплати на Доставчика цената за доставените стоки съгласно условията, описани в настоящите ОУ, като натисне бутона „Поръчай“, който се появява, след като първо е избрана поне една стока чрез бутона „Купи”.
7.7. При извършена Поръчка, Потребителят получава електронно съобщение относно приемането на Поръчката на посочения от него имейл адрес, като се посочва номерът на Поръчката, датата и часът, в който е направена Поръчката.
7.8. Потребителят може да откаже направена Поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа. Отказ или корекция на Поръчка, преди да бъде изпратена за доставка, може да се направи на телефон 0675 33 469 и 0885 938 880 или чрез имейл до eshop@vidima.bg. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: двете си имена, с които е регистриран в Сайта, и номера на направената Поръчка и цената.
7.9. Чрез имейл или телефонно обаждане, Доставчикът ще информира Потребителя на всеки етап от статуса и изпълнението на Поръчката.
7.10. Договорът за продажба се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.
7.11. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Договора за продажба могат да бъдат извършвани по електронен път, чрез интерфейса на www.vidima.bg, Приема се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителите при извършване на регистрация.
7.12. Доставчикът организира доставянето и прехвърлянето на собствеността на стоките на Купувача и гарантира качеството на продуктите, спазване правата на Потребителите, предвидени в законите на Република България. За неуредените в този документ случаи, се прилагат правилата на търговска продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.
7.13. Онлайн и телефонни консултации могат да бъдат извършвани в работното време на магазина, а именно: от понеделник до петък 09:00 – 18:00 часа, с изключение на официалните празници.

8. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ
8.1. Цената, посочена на всяка стока, включително, но не само на стока в промоция, в Електронния магазин е крайна цена в лева, с включен данъци и такси, и е валидна само и единствено за определената стока в момента на публикуването й.
8.2. Цената, посочена на всяка стока, включително, но не само на стока в промоция, в Електронния магазин, не включва цена на доставката и разход за плащането, в случай, че се дължи такава. Цената на доставка е обект на уреждане в настоящите ОУ в друг раздел.
8.3. Всяка стока в промоция е обозначена и е придружена с информация за периода на продължителност на промоцията.
8.4. При закупуване на по-големи количества е възможно да бъдат прилагани отстъпки спрямо стандартните цени:
8.4.1. Отстъпки за натрупан, в рамките на текущата Поръчка, оборот:
- Над 360,00 лв с ДДС – 5 %
- Над 720,00 лв с ДДС – 7 %
- Над 1200,00 лв с ДДС - 10 %
8.4.2. При ползване на промо-код не се прилагат допълнителни отстъпки за оборот.
8.4.3. Отстъпките не се прилагат за стоки в промоция и промо-комплекти; сумата на покупките от раздел 'Промоции' не се натрупва при изчисляване отстъпките за оборот.
8.5. При закупуване на стоки е възможно да бъдат прилагани промо-кодове за отстъпки спрямо стандартните цени:
8.5.1. Промо-кодовете представляват paзлични ĸoмбинaции oт цифpи и бyĸви, даващи възможност за oтcтъпĸa на определени стоки от www.vidima.bg, издавани от Доставчика чрез организиране на кампании и са обект на регулиране от условията на определената кампания.
8.5.2. При ползване на промо-код, не се прилагат допълнителни отстъпки за оборот.
8.5.3. Не се прилагат промо-кодове за стоки в промоция.

9. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ
9.1. Продавачът извършва доставки на поръчаните и купени стоки само на територията на Република България.
9.2. Продавачът доставя поръчаните и купени стоки чрез куриерска фирма „Спиди“ на адрес, посочен от Купувача.
9.3. Времето за доставка се определя изрично от консултант на Електронния магазин, който се свързва със съответния Купувач по имейл или телефон и го уведомява за срока на доставка на поръчаните стоки.
9.4. Цената на доставка се заплаща от Купувача и се изчислява индивидуално за всяка поръчка от консултант на Електронния магазин, който се свързва със съответния Купувач по имейл или телефон и го уведомява за цената на доставка на поръчаните стоки.
9.5. Продавачът осигурява опаковането на стоките и изпращането на необходимата документация, съпътстваща стоките, заедно със стоките.
9.6. Всички поръчки направени до 14:00 часа се обработват същия работен ден. Всички поръчки направени след 14:00 часа се обработват на следващия работен ден.
9.7. След постъпване на Поръчка в системата на www.vidima.bg, Купувачът бива уведомяван по имейл или телефон за всеки етап, на който се намира тя.
9.8. Доставка се извършва само на успешно приети и потвърдени поръчки. Потвърждаването става чрез електронно съобщение или телефонен разговор между консултант от Електронния магазин и съответния Купувач. В случай на непотвърдена Поръчка, Доставчикът има право да откаже изпълнението й, за което уведомява в подходящ срок Купувача.
9.9. В случай, че поръчаната стока (артикул) не е в наличност, консултант от Електронния магазин уведомява Купувача. Ако Купувачът не се съгласи Поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), Поръчката може да бъде променена или анулирана.
9.10. Ако Купувачът не осигури условия за предаване на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. При изрично изразено желание от страна на Потребителя, стоката може да бъде получена и след изтичане на срока за доставка като в този случай поема разходите и по втората доставка. За повторната доставка започва да тече нов срок на доставка.

10. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА И РЕКЛАМАЦИЯ
10.1. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставка и предаване, в присъствието на Куриера. Ако тя има явни недостатъци, несъответствия, липси или има липсващи документи, изисквани от българското законодателство, Купувачът следва да уведоми за това незабавно Доставчика на посочените контакти и/или да откаже да приеме стоката. Ако Купучавът не уведоми Доставчика, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци, които се покриват от стандартните търговски гаранции/сертификати, и Купувачът губи право на последващи претенции.
10.2. Рекламацията и застраховката ще бъдат уважени само в присъствието на Куриера. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай че Купувачът приеме пратката на своя отговорност и не предяви своите претенции пред Куриера, рекламацията може да се счете за недействителна.
10.3. Рекламации се приемат на адрес Република България, гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. Марин Попов“ 53, e-mail eshop@vidima.bg, мобилен телефон 0675 33 469 и 0885 938 880.

11. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ
11.1. Потребителите заплащат на Доставчика цената за доставените стоки съгласно условията, описани в настоящите Общи условия.
11.2. Потребителите избират самостоятелно дали да заплатят на Доставчика по банков път предварително или с наложен платеж в момента на доставката.
11.3. За да бъде издадена и доставена, заедно с Поръчката, фактура на физическо или юридическо лице, е необходимо първо да бъде направено и осчетоводено плащането на Поръчката. В този случай плащането се извършва по банков път. Срокът за доставка в този случай тече от датата на получаване на плащането по сметката на „Идеал Стандарт – Видима“ АД.
11.4. В случай, че стойността на Поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 5 000 лв, плащането се извършва само чрез банков превод. При плащане с банков превод може да Ви бъдат начислени банкови такси, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.
11.5. Потребителят се съгласява, че Доставчика има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя Договори за продажба на стоки и тяхната доставка.

 
12. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР
12.1. Потребителят може да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
12.2. Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки Договор за продажба. При упражняване на правата по Договора за продажба, Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.
12.3. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за продажба в законово-регламентирания срок (14 дни), считано от датата на приемане на стоката от Потребителя или от трето лице, различно от Куриера и посочено от Потребителя или считано от датата на приемане на последната стока от Потребителят или трето лице, различно от Куриера и посочено от Потребителя, в случай, че Потребителят е поръчал много стоки с една Поръчка, които се доставят отделно.
12.4. Ако Купувачът се откаже от покупката си в законово-регламентирания срок (14 дни), следва да уведоми Продавача на посочените контакти и да върне стоката, като заплати транспорта за връщане, в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети и документи, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. Потребителят се задължава да предостави на Доставчика документите, удостоверяващи покупката: копие от оригиналната фактура/касова бележка.
12.5. В случай на отказ, Потребителят се задължава да изпрати стоките на Доставчика не по-късно от 14 дни от датата, на която е упражнил правото си на отказ. В този случай, Доставчикът възстановява на Потребителя заплатената от него цена не по-късно от законово-регламентирания срок (14 дни), считано от датата, на която са получени стоките, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

13. ЗАКОНОВА И ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ
13.1. Всички стоки, предлагани от Доставчика, за които е приложимо, ползват гаранция съгласно българското законодателство и гаранция, съгласно политиката на Доставчика.
13.2. Всяка стока, на която е указан срок на гаранция, се изпраща на Потребителя с оригинална гаранционна карта на производителя.
13.3. За всяка стока, на която е указан срок на гаранция, Доставчикът се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.
13.4. В сервизните центрове освен оригиналната гаранционна карта, се изисква и валиден платежен документ, за да бъде призната гаранцията. Потребителят е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.
13.5. Условията по търговската гаранция, осигурявана от „Идеал Стандарт – Видима“ АД са описани на гаранционната карта, съпътстваща всяка стока, подлежаща на такава гаранция. При възникнали въпроси, Потребителят може да се свърже със сътрудник на посочените контакти.

14. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА IDEAL STANDARD
14.1 Дружеството е администратор на лични данни, надлежно регистриран като такъв в регистъра, поддържан от Комисията за защита на личните данни и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите Потребители с оглед нуждите на www.vidima.bg, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, 
14.2. Когато Потребител се регистрира в www.vidima.bg, той доброволно предоставя личните си данни. Ако тези данни не бъдат предоставени, то регистрацията не може да бъде завършена, което означава, че Потребителят няма да може да прави Поръчки от Електронния магазин на Продавача. 
14.3. Потребителят доброволно предоставя личните са данни. Част от данните са необходими за сключването на договора и изпълнените на Поръчките, а част от данните се предоставят допълнително, ако Потребителят пожелае. Те варират в зависимост от избора на Потребителя да се регистрира като „Потребител“ или „Професионалист“. Личните данни , които са необходими за регистрация на „Потребител“ са имейл адрес, име и фамилия, а за регистрация на „Професионалист“ са имейл адрес, име и фамилия, професия, име на компанията. Личните данни, които Потребителят може допълнително да предостави са за регистрация на „Потребител“ е за град, а за регистрация на „Професионалист“ са град, адрес, телефон. След успешно извършване на регистрация, Потребителят получава на имейл адреса, с който се е регистрирал, имейл с линк за активиране на профила си в Сайта, след което получава достъп до акаунта си, където може да редактира и допълва своите лични данни.
14.4 Доставчикът ще събира, съхранява, обработва и използва личните данни на Потребителя за целите на управлението и изпълнението на направените поръчки, доставката на поръчаните стоки, обработване на плащания, извършване на комуникация с Потребителя относно направените поръчки и продуктиte, както и за защита на законните си интереси. 
14.5. Лични данни могат да се споделят с упълномощени от „Идеал Стандарт – Видима“ АД трети лица като дружества извършващи куриерски услуги, дистрибутори и други, за целите на изпълнението на Договора за продажба и доставка на поръчана стока. Лични данни могат да бъдат разкривани и на други трети лица, тогава, когато това е задължително по закон или е необходимо за защита на законните интереси на Продавача.
14.6
. Потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, и в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми Доставчика.  Потребителят има право на достъп и правото на коригиране на събраните негови лични данни, което може да упражни на eshop@vidima.bg.

14.7. С приемането на настоящите Общи условия, Посетителят се съгласява и с Политиката за поверителност на уебсайтовете на Ideal Standard, където подробно се описват всички права и задължения на страните по отношение събиране, ползване и опазването на личните данни.

15. БЮЛЕТИН
15.1. При изрично получено отделно съгласие от Потребителя, Доставчикът има право да изпраща по всяко време Бюлетин към Потребителя, докато е налице регистрация на Потребителя в www.vidima.bg. 15.2. Потребителят може да се откаже от получаване на горе споменатия Бюлетин на електронната си поща по всяко време чрез свързване с Доставчика на посочените контакти с изрично искане за неполучаване на Бюлетин или чрез използване на специален линк, намиращ се във всеки един Бюлетин.

16. ОТГОВОРНОСТ
16.1. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
16.2. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
16.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи, причинени на Потребителя в процеса на използване на www.vidima.bg и сключване на Договори за продажба с Доставчика.
16.4. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.vidima.bg не е била достъпна поради непреодолима сила.
16.5. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
16.6. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на Договор за продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.
16.7. www.vidima.bg може да съдържа линкове към други сайтове, за чиито политика на поверителност, съдържание и всякаква друга информация, www.vidima.bg не носи отговорност.

17. БИСКВИТКИ
17.1 "Бисквитките" са малки текстови файлове, които се генерират и съхраняват на устройството, през което Посетителят посещава сайтовете. Те са широко използвана технология, която предоставя на Посетителя следните възможности: по-лесно и бързо сърфиране; защитена връзка със Сайтовете; по-добро потребителско изживяване чрез предоставяне на съдържание, адаптирано спрямо личните интереси на посетителя/регистрирания потребител. 
17.2 Информацията, която се съхранява от "бисквитките" на устройството на посетителя за ограничен период от време, може да се отнася до: конкретните уеб страници и реклами, които посетителят е посещавал; видът на ползвания браузър; информация, която посетителят вече е предоставил - например разрешение за ползване на "бисквитки"- в тези случаи не се налага повторно въвеждане на същите данни. 
17.3 Дружеството има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Посетителя, освен ако Посетителят не изрази изрично несъгласието си за това, което Посетителят може да направи по всяко време. 
17.4 Ако продължите да използвате този Уебсайт, след като сте уведомени за използването на бисквитките, Вие потвърждавате, че сте прочели и приемате нашата Политика за "бисквитките".  Това съгласие може да бъде оттеглено във всеки момент, като Посетителят деактивира ползването на "бисквитки" чрез настройките на браузъра си. Деактивацията може да доведе до неправилно функциониране на сайта. За повече информация посетете официалния уебсайт на своя браузър. 

18. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ
18.1 За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на същия, се прилагат законите на Република България. 
18.2 Потребителите могат да отправят жалби на посочените данни за кореспонденция.
18.3 При възникване на спорове между Доставчика и Потребителя, същите могат да бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това е невъзможно, то те могат да бъдат отнесени към съответния компетентен български съд, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.